Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (3)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (3)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (2021)

Cieľom výzvy je poskytnúť základným umeleckým školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku z dôvodu mimoriadnej situácie.

COVID 19
Od 8.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 45 dní - DO 30.6.2021

Výška dotácie

max. 1100 €/os./mesiac

Miera podpory

80%

Modernizácia základných a stredných škôl (2021)

Cieľom tejto výzvy je inovovať prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách.

NOVÁ VÝZVA
Od 12.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 15 dní - DO 31.5.2021

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Grantový program Hodina deťom (2021)

Výzva je zameraná na podporu organizácií, ktoré pomáhajú deťom z jednorodičovských rodín.

NOVÁ VÝZVA
Od 6.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 26.5.2021

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Fond na rozvoj Trnavského kraja 2021

Fond na rozvoj Trnavského kraja je nástrojom na podporu aktivít, akcií a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácií kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál.

NOVÁ VÝZVA
Od 5.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 107 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

min. 10 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Výzva je zameraná na tvorbu východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Od 1.1.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 95 - 100 %

Podpora vyhodnocovania rizík a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (2021)

Z výzvy možno podporiť budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Od 15.4.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 100%

Podpora dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (2021)

Výzva je zameraná na podporu budovania a dobudovania kanalizácií a zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

Od 1.12.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

2 850 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (2021)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Od 28.3.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk