Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (3)

Zobraz iba:

  (3)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora zdravotnej starostlivosti

Výzva je zameraná na zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

COVID 19
Od 31.8.2020   Do podania žiadosti ostáva 98 dní - DO 31.12.2020

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

max. 100 %

Podpora detí - Cloetta

 Podpora z tejto výzvy bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

NOVÁ VÝZVA
Od 22.9.2020   Do podania žiadosti ostáva 18 dní - DO 12.10.2020

Výška dotácie

max. 2000 €

Miera podpory

max. 90 %

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat…

Od 1.4.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Podpora mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii COVID-19

Cieľom výzvy je podporiť projekty riešiace rôzne aspekty aktuálnej pandémie.

COVID 19
Od 7.8.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 30.9.2020

Výška dotácie

max. 6 000 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných projektoch zameraných na boj proti pandémii COVID-19

V rámci výzvy budú podporené všetky typy aktivít výskumných inštitúcií, ktorých cieľom je v rámci medzinárodnej výskumno-vývojovej spolupráce boj proti pandémii a jej dôsledkom.

COVID 19
Od 7.8.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 30.9.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

Výzva je zameraná na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID–19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva 98 dní - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

1 mil. € - 44 mil. €

Miera podpory

max. 100%

Podpora miest a obcí v rámci Horizont 2020 (European City Facility)

Cieľom výzvy je podporiť miestny potenciál a miestne orgány a ich zoskupenia individuálnou, rýchlou a zjednodušenou finančnou podporou.

NOVÁ VÝZVA
Od 11.9.2020   Do podania žiadosti ostáva 8 dní - DO 2.10.2020

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 100%

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov II. (2020)

Cieľom tejto výzvy je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu.

NOVÁ VÝZVA
Od 11.9.2020   Do podania žiadosti ostáva 67 dní - DO 30.11.2020

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk