Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (5)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (5)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Krok za krokom 2021

Výzva ma za cieľ priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

COVID 19
Od 7.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

max 500 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora miestnej poriadkovej služby v prostredí MRK (2022)

Výzva je zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

NOVÁ VÝZVA
PLÁN OBNOVY
Od 18.1.2022   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK (2022)

Výzva je zameraná na rozvoj pohraničných regiónov Slovenska a Poľska.

NOVÁ VÝZVA
Od 24.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 31.1.2022

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 85 %

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (2022)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Od 4.1.2022   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 100 %

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry II. (2021)

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Od 15.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 31.1.2022

Výška dotácie

max. 1 250 000 €

Miera podpory

max. 60 %

Zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja 2021

Výzva je zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

COVID 19
Od 13.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 50 dní - DO 15.3.2022

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v Banskobystrickom kraji (2021)

Výzva je zameraná na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Od 15.12.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 90 %

Sadíme budúcnosť (2022)

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená.

Od 15.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 15.2.2022

Výška dotácie

max. 4 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Od 17.11.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II. (2021)

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a / alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich…

Od 28.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

95 - 100 %

Všetky práva vyhradené © 2022 GrantExpert.sk