Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (2)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Hlavným cieľom výzvy je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

COVID 19
Od 17.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 87 dní - DO 31.10.2021

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

100 %

Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.8.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

max. 95 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Budovanie prvkov dopravnej a zelenej infraštruktúry (2021)

Výzva je zameraná na rozvoj dopravnej a zelenej infraštruktúry, podporu nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.8.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (2021)

Výzva je zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Od 16.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 3 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve (2021)

Výzva je zameraná na podprou aktivít ako: dátová integrácia na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov,sprístupnenie údajov na analytické účely a podobné.

Od 16.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 500 000 €

Miera podpory

max. 95. %

Moderné technológie (navýšená alokácia) 2021

Cieľom je zaviesť do služieb a procesov inštitúcií verejnej správy najmodernejšie technológie a zlepšovať podmienky pre tzv. "smart city".

Od 15.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Program LIFE 2021 - 2027

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Od 15.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 95 %

Podpora krízových centier (2021)

Cieľom výzvy je pomôcť zariadeniam s každodenným chodom ale aj podpora služieb poskytovaných klientom zariadenia a podpora organizácie aktivít pre klientov zariadenia.

Od 1.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 26 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

max. 3 500 €

Miera podpory

nie je známa

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk