Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (7)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (7)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

COVID 19
Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 18 dní - DO 15.12.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

NOVÁ VÝZVA
Od 17.11.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Bratislavská regionálna dotačná schéma (2022)

Program je zameraný na podporu projektov v oblasti kultúry, športu, vzdelávania mládeže či aktivít na rozvoj vidieka a zlepšenie životného prostredia.

Od 8.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 51 dní - DO 17.1.2022

Výška dotácie

závisí od podprogramu

Miera podpory

závisí od podprogramu

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II. (2021)

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a / alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich…

Od 28.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 79 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

95 - 100 %

Podpora nových a existujúcich sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach na komunitnej úrovni (2021)

Cieľom výzvy je podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov…

Od 13.10.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora projektov v rámci European Battery Innovation (2021)

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojovo – inovačnú fázu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

Od 1.9.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je známa

Miera podpory

nie je známa

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Môže ísť napríklad o obnovu a rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; …

Od 13.8.2021   Do podania žiadosti ostáva 30 dní - DO 27.12.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90% - 100%

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu.

Od 29.4.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 50 000 €

Miera podpory

max. 50%

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Prvá pomoc II.

Výzva je určená na pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

NOVÁ VÝZVA
Od 16.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 34 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

vypočítaná individuálne

Miera podpory

vypočítaná individuálne

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk