Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (1)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.

COVID 19
Od 9.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 148 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

vypočítaná individuálne

Miera podpory

nie je stanovená

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností (2021)

Výzva je určená na zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností, na získavanie zručností  potrebných na prácu s informáciami, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, schopnosť analyzovať zdroje informácií,

NOVÁ VÝZVA
Od 27.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 49 dní - DO 23.9.2021

Výška dotácie

max. 40 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora európskej audiovizuálnej tvorby (2021)

Cieľom výzvy je zvýšiť kapacitu európskeho audiovizuálneho prostredia a vytvoriť priestor pre vytváranie hraných európskych seriálov.

Od 21.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 46 dní - DO 20.9.2021

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 70 %

Moderné technológie (navýšená alokácia) 2021

Cieľom je zaviesť do služieb a procesov inštitúcií verejnej správy najmodernejšie technológie a zlepšovať podmienky pre tzv. "smart city".

Od 15.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Program LIFE 2021 - 2027

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Od 15.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 95 %

Podpora opatrovateľskej služby (II.) 2021

Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Od 13.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 26 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

max. 500 000 €

Miera podpory

nie je známa

Podpora krízových centier (2021)

Cieľom výzvy je pomôcť zariadeniam s každodenným chodom ale aj podpora služieb poskytovaných klientom zariadenia a podpora organizácie aktivít pre klientov zariadenia.

Od 1.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 26 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

max. 3 500 €

Miera podpory

nie je známa

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk