Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (3)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (3)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

COVID dotácie pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle

Účelom COVID dotácie je dodatočná finančná podpora za pôsobenie a zotrvanie v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu počas obdobia pandémi. Je kombinovateľná s ostatnými formami COVIDovej štátnej pomoci.

NOVÁ VÝZVA
COVID 19
Od 3.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 45 dní - DO 30.6.2021

Výška dotácie

max. 6 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.

COVID 19
Od 9.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 229 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

vypočítaná individuálne

Miera podpory

nie je stanovená

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Grantový program Hodina deťom (2021)

Výzva je zameraná na podporu organizácií, ktoré pomáhajú deťom z jednorodičovských rodín.

NOVÁ VÝZVA
Od 6.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 26.5.2021

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Fond na rozvoj Trnavského kraja 2021

Fond na rozvoj Trnavského kraja je nástrojom na podporu aktivít, akcií a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácií kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál.

NOVÁ VÝZVA
Od 5.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 107 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

min. 10 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Fond na rozvoj športu Trnavského kraja (2021)

Cieľom tohto nástroja v rámci financovania športu je poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj, rozšírenie, skvalitnenie športu a športovej činnosti.

Od 1.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 199 dní - DO 1.12.2021

Výška dotácie

min. 1 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Nová výzva Erasmus + (2021)

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

Od 8.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 171 dní - DO 3.11.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike - program 4 (2021)

Výzva je zameraná najmä na podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti.

Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 113 dní - DO 6.9.2021

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max 90%

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk