Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá
Covid 19

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci BBSK

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je modernizácia vybraných stredných odborných škôl v banskobystrickom kraji.

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce Dodávateľ technológií