Výška dotácie
podľa okresu
Miera dotácie
podľa okresu
Ostáva dní
Uzavretá

Výzvy pre najmenej rozvinuté regióny na rok 2023

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023

Oprávnené územie:

Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce Posudzovanie vplyvov na ŽP Preklenovací úver Poistenie IKT služby Dodávateľ technológií