Výška dotácie
max. 55 000 €
Miera dotácie
max. 55 %
Ostáva dní
  N/A

Výzva pre podnikateľov na podporu podnikania a inovácií v regióne Tatry - Pieniny (2023)

calendar
Od 19.4.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 19.4.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zvýšiť zamestnanosť na území MAS Tatry – Pieniny LAG podporou podnikania a inovácií.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce Posudzovanie vplyvov na ŽP Preklenovací úver Poistenie IKT služby Dodávateľ technológií