Výška dotácie
max. 7 500 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

Oprávnené územie:

Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby