Výška dotácie
max. 6 000 000 €
Miera dotácie
60%
Ostáva dní
Uzavretá

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC411-2022-74


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky - fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP
 • žiadateľ musí byť účtovnou jednotkou a disponovať účtovnými závierkami

Oprávnené aktivity:

 • Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE. Projekt musí zahŕňať výstavbu zariadení na priamu výrobu elektrickej energie a výstavbu elektrolyzéra/rov. Výstavba zariadení KVET nie je v rámci výzvy oprávnená.
 • Podporené budú projekty, výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, pričom:
  • na výrobu vodíka sa použije výlučne elektrická energia získaná zo zariadení využívajúcich OZE inštalovaných v rámci projektu a zároveň
  • vyrobená elektrická energia sa bude prioritne využívať na výrobu vodíka, t. j. ročná produkcia elektrickej energie bude porovnateľná s ročnou produkciou vodíka a zároveň inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny nesmie
   presiahnuť 10 násobok inštalovaného príkonu elektrolyzéra a zároveň
  • všetok vyrobený vodík bude použitý (A) na výrobu elektrickej energie a/alebo. (B) vo vykurovaní/chladení a/alebo, (C) v doprave.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 15 000 000 €

Uzavretie výzvy:

 • uzavretie 1. kola - 29. apríl 2022
 • uzavretie 2. kola - 31. máj 2022
 • uzavretie 3. - n. kola - posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Viac informácií

Grantové služby