Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Výstavba, stavebné úpravy, alebo rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Plán obnovy 2021 - 2027

Kód výzvy:

Planobnovy-cyklo-2022


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • samosprávy: vyššie územné celky (VÚC), mestá, resp. mestské časti a obce v oprávnenom území,
 • združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území, a
 • rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec prostredníctvom zriaďovateľa) v oprávnenom území.
 • projekt sa musí týkať územia mesta nad 20 tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca. 5 km, resp. po najbližšiu obec.

Oprávnené aktivity:

 • Hlavné oprávnené aktivity:
  • Stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s výstavbou cyklistickej komunikácie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, vrátane SMART prvkov (napr. odpočívadlá a odstavné zariadenia pre bicykle, sčítače bicyklov a pod.) do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov za predpokladu dodržania úrovne benchmarkových nákladov:
  • Vyvolané investície – stavebné práce nevyhnutné na realizáciu a bezpečnosť cyklistickej infraštruktúry (napr. prekládky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, osvetlenie, prvky upokojovania dopravy, dopravné značenie a pod.), do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 10 % celkových stavebných nákladov, 
  • Stavebné práce súvisiace s bezbariérovou úpravou bezprostredného okolia stavby, vegetačné úpravy a výsadba, chodníky, debarierizačné úpravy priechodov pre chodcov, rampy a pod. do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však na úrovni benchmarkových nákladov, 
  • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 2,5 % celkových stavebných nákladov,
  • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však na úrovni benchmarkových nákladov, ktoré budú vytvorené zo štatistického vyhodnotenia predložených projektov na základe aktuálnych stavebných položiek predložených projektov. 
 • Doplňujúce oprávnené aktivity (ide o aktivity realizované pred podaním ŽoPPM):
  • Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanie projektovej dokumentácie realizácie stavby, spracovanie dokumentácie EIA (ak relevantné), vrátane súvisiacich správnych poplatkov, do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov,
  • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou realizáciou stavby, v jednotkových cenách obvyklých v danej lokalite pre pôvodný druh pozemku (orná pôda, trávnatý porast, atď.) v prípade dodržania limitu celkových oprávnených výdavkov (t. j. vrátane všetkých ostatných uvedených nákladov) do výšky 500 tisíc Eur s DPH na 1 km,
  • Zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení Plánu obnovy na úrovni žiadateľov v súlade s čl. 9.1.3.a 9.1.4. Systému implementácie plánu obnovy formou informačnej tabule do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 2000,- Eur.bez DPH.

Celková alokácia:

 • 30,4 mil €

Finančné podmienky:

 • Maximálna výška celkových oprávnených nákladov je 500 tisíc Eur s DPH na 1 km cyklotrasy. Odôvodnené prekročenie limitu oprávnených nákladov môže byť v mimoriadnych prípadoch akceptované, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
  • neprekročenie čiastkových benchmarkov nákladov,
  • pozitívne výsledky CBA (BCR  > 1,0) a nadpriemerné v porovnaní s ostatnými projektami,
  • udržanie priemerných nákladov za všetky schválené projekty do 500 tisíc Eur s DPH na 1 km v záujme dodržania cieľa reformy 200 km cyklotrás (podpora drahšieho projektu bude možná iba keď na to vznikne priestor po schválení iných projektov s výrazne nižšími nákladmi na 1 km),
  • zverejnenie písomného záznamu z posúdenia projektu s preskúmateľným zdôvodnením uvádzajúcim, prečo boli ako oprávnené akceptované náklady vyššie ako 500 tis. Eur s DPH na 1 km.   

Grantové služby