Výška dotácie
min. 30 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Transformácia regiónu Národného parku Poloniny (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu adaptácie regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce IKT služby Dodávateľ technológií