Výška dotácie
max. 12 680 €/mesiac
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4 (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť excelentných vedcov naprieč všetkými sektormi výskumu a vývoja. Podpora výskumníkov pri realizácii ich projektov bude realizovaná formou príspevku na mzdové náklady a prostriedkov na realizáciu výskumu v rámci výskumných organizácií na Slovensku.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Právne služby Preklenovací úver Poistenie IKT služby Dodávateľ technológií