Výška dotácie
max. 4 000 000 €
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
  N/A

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania (2023)

calendar
Od 21.6.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 21.6.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je poskytnúť stredným odborným školám podporu na obstaranie materiálno-technického vybavenia, modernizáciu škôl, aktualizáciu vzdelávacích programov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov vrátane zapojenia odborníkov do vyučovacieho procesu za účelom zvýšenia kvality a zatraktívnenia stredného odborného vzdelávania.

Oprávnené územie:

Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce Posudzovanie vplyvov na ŽP Preklenovací úver Poistenie IKT služby Dodávateľ technológií