Výška dotácie
max. 29 000 €/ 1 nabíjací bod
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá - samospráva (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Výzva je určená pre obce a mestá, VÚC a nimi zriadené organizácie.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 3 - Udržateľná doprava

Kód výzvy:

03I04-26-V01


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • A. obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie
 • B. okresné mestá a nimi zriadené organizácie
 • C. vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Oprávnené aktivity:

 • Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:
  • a) budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW;
  • b) budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
  • c) budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.
 • V rámci posudzovania žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude väčší ako 90 %.

Finančné podmienky:

 • Celková indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu predstavuje sumu 10 236 000 eur bez DPH.
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na:
  • jeden nabíjací bod  AC ≥ 11 kW - 3 000 eur
  • jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW - 29 000 eur

Grantové služby