Výška dotácie
max. 500 000€
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá

Nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálnymi skládkami v samosprávach s marginalizovanými rómskymi komunitami

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania v súvislosti s vybudovaním zberu a odvozu komunálneho odpadu. Z grantu je možné financovať sanačné práce nelegálnych skládok spolu s elimináciou ich nepriaznivých vplyvov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby