Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

INTERREG SK-PL: Rozvoj cestovného ruchu (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na projekty spojené s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Architekt / projektant Právne služby Posudzovanie vplyvov na ŽP IKT služby Dodávateľ technológií