Výška dotácie
300 000 - 1,5 mil. €
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

INTERREG SK-HU: Ochrana a zachovanie prírodného kapitálu (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je rozvoj ochrany prírody, zachovanie prírodného kapitálu v prihraničných oblastiach Slovenska a Maďarska.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Akademický sektor, Podnikatelia, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce Posudzovanie vplyvov na ŽP Preklenovací úver Poistenie IKT služby Dodávateľ technológií