Výška dotácie
max. 1 800 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
6

INTERREG SK-AT: Zelenší pohraničný región (2023)

calendar
Od 3.7.2023
Do 30.9.2023
calendar
Od 3.7.2023
Do 30.9.2023

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora prispôsobenia sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof a taktiež posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Štátna správa, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce Posudzovanie vplyvov na ŽP Preklenovací úver Poistenie IKT služby Dodávateľ technológií