Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Fond na rozvoj TTSK, spolufinancovanie pri cyklocestách (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na spolufinancovanie projektov zameraných na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v extraviláne obcí.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Dotácie Trnavský kraj
Grantový program: 1. Dotácie Trnavský kraj

Kód výzvy:

TTSK1/2022/


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Oprávnenými žiadateľmi sú:
  • a) obce a združenia obcí na území TTSK, ktoré majú schválené projekty v zmysle výziev:
   • i. Výzva IROP-PO7-SC72-2021-74: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
   • ii. Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
   • iii. Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Oprávnené náklady:

 • Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú výdavky žiadateľov:
  • na obstaranie hnuteľných vecí definovaných v projekte podanom v rámci výziev IROP-u
  • na obstaranie materiálov potrebných pre realizáciu projektu, na zabezpečenie služieb a dopravy
  • na obstaranie prác ( napr. stavebné práce, stavebný dozor a pod.),
  • organizačného charakteru (vrátane výdavkov na propagáciu),
  • na úhradu miezd, platov a odmien (napr. z pracovných pomerov a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
  • na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekty podľa zamerania tejto výzvy

Finančné podmienky:

 • Celková výška prostriedkov hradených z rozpočtu TTSK je 200 000 Eur

Grantové služby