Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
Uzavretá

Dotácia mesta Trnava na vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na rok 2024 formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomocou odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby