Výška dotácie
závisí od podprogramu
Miera dotácie
závisí od podprogramu
Ostáva dní
Uzavretá

Bratislavská regionálna dotačná schéma (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Program je zameraný na podporu projektov v oblasti kultúry, športu, vzdelávania mládeže či aktivít na rozvoj vidieka a zlepšenie životného prostredia.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Energetický audit Právne služby Stavebné práce Preklenovací úver Poistenie IKT služby