Výška dotácie
10 tis. € - 100 tis. €
Miera dotácie
70 % - 85 %
Ostáva dní
Uzavretá

Zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti malých a stredných podnikov

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné podporiť zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Posúdenie zhody výrobkov. Môže ísť o certifikáciu alebo recertifikáciu systému manažérstva akreditovaným subjektom, alebo prípravu technickej dokumentácie a podpornej dokumentácie na posúdenie zhody. Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na vybrané odvetvia v rámci priemyslu a služieb.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby