Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
90% - 100%
Ostáva dní
Uzavretá

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Môže ísť napríklad o obnovu a rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií; cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách; doplnkovú cyklistickú infraštruktúrú - chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: REACT-EÚ

Kód výzvy:

IROP-PO7-SC72-2021-74


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • obec, mesto, združenie obcí,
 • samosprávny kraj,
 • mimovládne organizácie,
 • subjekty zo súkromného sektora (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy),
 • organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia,
 • štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy),
 • materská/základná škola

Oprávnené aktivity:

 • A1 - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • A2 - cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions
 • A3 - doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra - chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • A4 - budovanie prvkov upokojovania dopravy - pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • A5 - zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • B1 - propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy - webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

V rámci aktivity A.1. je oprávnená obnova, rekonštrukcia a modernizácia už existujúcich cyklistických komunikácií s cieľom s cieľom zvyšovania bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií). Chodníky pre peších sú oprávnené za predpokladu, že predmetom projektu je
rekonštrukcia resp. výstavba komunikácií určených pre chodcov a cyklistov (v spoločnom resp. oddelenom priestore).

V rámci aktivity A.2. sú oprávnené aktivity týkajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovanie cykloturistických trás. Uvedená aktivita nie je oprávnená v rámci iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja.

V rámci aktivity A.3. je systém automatickej požičovne bicyklovoprávnený za predpokladu, že dôjde k vytvoreniu nového alebo k rozšíreniu existujúceho systému. Nákup bicyklov je oprávnený výlučne v takomto prípade. V prípade rozšírenia existujúceho systému automatickej požičovne bicyklov môže byť nakúpený len taký počet bicyklov, ktorý zodpovedá rozšírenej kapacite systému. Pri realizácii oprávnenej aktivity A.3. je podmienkou, aby žiadateľ zabezpečil otvorený prístup k využívaniu vybudovanej infraštruktúry pre verejnosť v súlade s účelom, na ktorý je táto infraštruktúra určená. Uvedenú podmienku je potrebné zabezpečiť do prvého dňa obdobia udržateľnosti projektu.

Aktivita A.5. je oprávnená len za predpokladu, že predmetom projektu je vytvorenie nového prvku zvyšujúceho bezpečnosť chodcov a cyklistov. Oprávnenou aktivitou nie je budovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov okrem prípadov ich priamej nadväznosti na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru. Oprávnenou aktivitou zároveň nie je budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších.

Oprávnené územie realizácie

 • Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR. Výnimku predstavuje aktivita A.2., ktorú nie je možné realizovať v rámci iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja.

Uzavretie výzvy:

 • 1. hodnotiace kolo: 13. októbra 2021
 • 2. hodnotiace kolo: 13. decembra 2021
 • 3. - n. hodnotiace kolo: v dvojmesačných intervaloch od posledného hodnotiaceho kola
 • Výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
   

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 21 000 000,- €
 • Maximálna ani minimálna výška príspevku na projekt, nie je stanovená.

Viac informácií

Grantové služby