Výška dotácie
max 2,5 mil. €
Miera dotácie
85%
Ostáva dní
Uzavretá

Zvýšenie udržateľnosti a kvality zamestnanosti a podpora pracovnej mobility

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné podporiť rozvoj miestnych služieb a produktov s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta (napríklad zlepšenie miestnych služieb v oblasti vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych služieb) a zlepšenie cezhraničnej pracovnej mobility.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby