Výška dotácie
50 000 €- 4 000 000 €
Miera dotácie
95 %-100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu (2019)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z výzvy je možné podporiť výstavbu a rekonštrukciu cyklostrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, či rekonštrukciu cestných úsekov II. a III. triedy.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby