Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
IROP-PO1-SC122-2020-59
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy - subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie
   

Oprávnené aktivity z operačného programu:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra - chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy - pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy - webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 16 349 708 €

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
 • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojsmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Viac informácií


Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Do podania žiadosti ostáva 48 dní - DO 8.11.2021

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Výzva na podporu projektov v okrese Bardejov (2021)

Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Moderné technológie (navýšená alokácia) 2021

Cieľom je zaviesť do služieb a procesov inštitúcií verejnej správy najmodernejšie technológie a zlepšovať podmienky pre tzv. "smart city".

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk