Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Kód výzvy:

IROP-PO1-SC122-2020-59


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy - subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie
   

Oprávnené aktivity z operačného programu:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra - chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy - pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy - webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 16 349 708 €

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
 • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojsmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Viac informácií

Grantové služby