Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Podporované oblasti:

Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Môže ísť o rekonštrukciu prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach. Ďalej o rekonštrukciu stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvteľov. Podporená môžu byť aj rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Veľké podniky, Malé a stredné podniky
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90 % - 95 %


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Obnova dediny

Výzva sa zameriava na ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny

Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 29.11.2019

Výška dotácie

5 000 € - 8 000 €

Miera podpory

95 %

Prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou MRK (2019)

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunitách pomocou budovania a rekonštrukcie vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

Miera podpory