Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
90 % - 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Môže ísť o rekonštrukciu prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach. Ďalej o rekonštrukciu stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvteľov. Podporená môžu byť aj rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Veľké podniky, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby