Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá
Grant AI

Zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja 2021

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Kód výzvy:

IROP-PO7-SC72-2021-82


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec
 • Samosprávny kraj

Oprávnené aktivity:

 • A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
 • B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.
  • V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:
   • A.2. cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,
   • A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.).
  • V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovnej aktivity:
   • B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod. Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
  • V rámci výzvy sú oprávnené projekty realizované v súlade s „Akčným plánom na podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom kraji iniciatívy Catching-up regions III (CuRI III.) – tzv. Poloniny Trail“. V kontexte zamerania výzvy sa jedná o realizáciu projektov v rámci úsekov: „Snina-Stakčín“, „Ulič - Uličské Krivé“ a „Starina- Ruské“.
  • V rámci typu aktivity A.2. sú oprávnené aktivity týkajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovanie cykloturistických trás v rámci iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja.
  • V rámci typu aktivity A.2. je oprávnená obnova, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich komunikácií s cieľom zvyšovania bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami s cieľom zlepšenia infraštruktúry pre cyklistov a cykloturistov.
  • Typ aktivity B.1. nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s typom aktivity A.2. resp. A.3. Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (typ aktivity A.2. cykloturistické trasy) musí byť v súlade s Technickými podmienkami – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (TP 085, MDV SR12), ktoré určujú zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry a priamo nadväzujú na STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. Značenie cykloturistických trás podľa STN 01 8028 Cykloturistické značenie (2015) je oprávnené.
  • Budovanie cyklistickej infraštruktúry na účelových komunikáciách (vrátane ich rekonštrukcie13) je oprávnené. V takomto prípade sa jedná o viacúčelovú komunikáciu, pričom všetka motorová doprava musí byť obmedzená dopravným značením výlučne na vozidlá s platným povolením vjazdu. V rámci rekonštrukcie alebo výstavby je možné križovať cyklistickú komunikáciu s cestnou komunikáciou iba s osadením zariadenia, napr. rampy alebo stĺpikov, ktoré zabránia vstupu dvojstopových motorových vozidiel na cyklistickú komunikáciu a súčasne umožnia prechod cyklistov. Uvedené sa netýka začiatku a konca cyklistickej komunikácie v prípade, že prirodzene nadväzuje na miestnu komunikáciu.
  • Medzi podporné aktivity projektu v rámci tejto výzvy patrí zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu (výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu) a mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 10 000 000 eur

Viac informácií

Grantové služby