Výška dotácie
nie je stanovaná
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor

Kód výzvy:

IROP-PO4-SC431-2021-65


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
 • samosprávny kraj
 • verejná vysoká škola
 • štátna vysoká škola
 • súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka)
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy , štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia)
 • mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
 • Národná diaľničná spoločnosť a. s.
 • Slovenská správa ciest
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oprávnené aktivity:

 • opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií
 • prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy
 • mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí
 • aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy
 • zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov)
 • v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech
 • multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami
 • budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí
 • regenerácia (úprava/revitalizácia existujúcich priestorov) vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 17 000 000 €

Harmonogram výzvy:

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 28. 5. 2021
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 28. 7. 2021
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárane spravidla v dvojmesačných intervaloch až do vyčerpania alokácie

VIAC INFORMÁCIÍ

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby