Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
90% - 95%
Ostáva dní
Uzavretá

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, vypracovanie štúdiu uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Veľké podniky, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby