Výška dotácie
max. 2 mil. €
Miera dotácie
90 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Revitalizácia, obnova a budovanie zelenej infraštruktúry. Podporené budú napríklad odstraňovanie a spriechodňovanie bariér a vytváranie migračných koridorov mimo vodných tokov (podchody pre chránené živočíchy a trvalé zábrany a pod.); revitalizácia a optimalizácia hydrologického režimu biotopov; zachovanie a obnova priaznivého stavu mokradí či vytváranie remízok a líniová výsadba stromov spájajúcich biokoridory.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby