Výška dotácie
max. 5 000€
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva programu SOCIÁLNE SLUŽBY

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom grantu je postovať sociálne služby na území Prešovského samosprávneho kraja neverejnými posyktovateľmi.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby