Výška dotácie
max.200 000 €
Miera dotácie
min. 50%
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva pre región

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva p odporuje rozvoj cyklodopravy a cykloturizmu, obnovu kultúrnych pamiatok dedičstva UNESCO a národných kultúrnych pamiatok a pútnického turizmu.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby