Výška dotácie
max. 2500 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva na predkladanie návrhov projektov do participatívneho rozpočtu mesta Lučenec (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Mesto Lučenec vyhlásilo výzvu na predkladanie návrhov svojho participatívneho rozpočtu zameranú na zvýšenie záujmu verejnosti a participácie na komunitných aktivitách so zameraním na fyzické premeny verejných priestorov a verejnoprospešné projekty.

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby