Výška dotácie
max. 100 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva na podporu projektov v okrese Bardejov (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Dotácie z ministerstiev
Špecifický cieľ: 8. Ministerstvo vnútra SR

Kód výzvy:

Bardejov1/2021


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • a) regionálna rozvojová agentúra,
 • b) slovenská časť euroregiónu,
 • c) európske zoskupenie územnej spolupráce,
 • d) občianske združenie,
 • e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • f) cirkev a náboženská spoločnosť
 • g) obec,
 • h) vyšší územný celok,
 • i) iné právnické osoby neuvedené v bode a) až h), j)
 • fyzické osoby – podnikatelia

Oprávnené aktivity:

 • Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií
 • Podpora konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov so zameraním na tvorbu a udržanie pracovných miest alebo s cieľom zabezpečiť udržateľný rast podniku a inovatívny prístup
 • Podpora oživenia poľnohospodárstva a lesníctva
 • Podpora cestovného ruchu v okrese Bardejov
 • Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily pre potreby trhu
 • Podpora predprimárneho a primárneho vzdelávania
 • Podpora stredoškolských centier prípravy a adaptácie na budúce povolanie, vytvorenie podmienok pre adaptáciu pracovnej sily podľa požiadaviek na trhu práce
 • Podpora sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti pre adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily
 • Budovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb
 • Dopravná infraštruktúra okresu
 • Podpora nájomného bývania, príprava územia pre bytovú výstavbu a podpora výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu
 • Podpora budovania integrovaných zdravotníckych a sociálnych zariadení
 • Podpora kultúrno-spoločenskej a športovej infraštruktúry okresu
 • Starostlivosť o životné prostredie
 • Zníženie energetickej náročnosti
 • Výstavba vodárenskej infraštruktúry
 • Podpora triedenia a zhodnocovania odpadov
 • Podpora protipovodňových a stabilizačných opatrení
 • Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam sú dostupné v aktuálnej verzií Akčného plánu okresu Bardejov, ktorý je zverejnený na webovej stránke MIRRI

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 972 713,00 eur
 • minimálna výška dotácie je 10 000 €
 • maximálna výška dotácie nesmie presiahnuť 100 000 €

Úplné znenie výzvy

Grantové služby