Výzva na podporu projektov v okrese Bardejov (2021)

Podporované oblasti:

Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

Oprávnené územie:
Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky
Zaradenie výzvy
Operačný program: Dotácie z ministerstiev
Špecifický cieľ: 8. Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy:
Bardejov1/2021
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • a) regionálna rozvojová agentúra,
 • b) slovenská časť euroregiónu,
 • c) európske zoskupenie územnej spolupráce,
 • d) občianske združenie,
 • e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • f) cirkev a náboženská spoločnosť
 • g) obec,
 • h) vyšší územný celok,
 • i) iné právnické osoby neuvedené v bode a) až h), j)
 • fyzické osoby – podnikatelia

Oprávnené aktivity:

 • Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií
 • Podpora konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov so zameraním na tvorbu a udržanie pracovných miest alebo s cieľom zabezpečiť udržateľný rast podniku a inovatívny prístup
 • Podpora oživenia poľnohospodárstva a lesníctva
 • Podpora cestovného ruchu v okrese Bardejov
 • Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily pre potreby trhu
 • Podpora predprimárneho a primárneho vzdelávania
 • Podpora stredoškolských centier prípravy a adaptácie na budúce povolanie, vytvorenie podmienok pre adaptáciu pracovnej sily podľa požiadaviek na trhu práce
 • Podpora sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti pre adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily
 • Budovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb
 • Dopravná infraštruktúra okresu
 • Podpora nájomného bývania, príprava územia pre bytovú výstavbu a podpora výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu
 • Podpora budovania integrovaných zdravotníckych a sociálnych zariadení
 • Podpora kultúrno-spoločenskej a športovej infraštruktúry okresu
 • Starostlivosť o životné prostredie
 • Zníženie energetickej náročnosti
 • Výstavba vodárenskej infraštruktúry
 • Podpora triedenia a zhodnocovania odpadov
 • Podpora protipovodňových a stabilizačných opatrení
 • Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam sú dostupné v aktuálnej verzií Akčného plánu okresu Bardejov, ktorý je zverejnený na webovej stránke MIRRI

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 972 713,00 eur
 • minimálna výška dotácie je 10 000 €
 • maximálna výška dotácie nesmie presiahnuť 100 000 €

Úplné znenie výzvy


Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

nie je stanovená


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov.

Do podania žiadosti ostáva 67 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 8.11.2021

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, bu

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk