Výška dotácie
Miera dotácie
Ostáva dní
Uzavretá

Využívanie výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Využívanie výsledkov aplikovaného výskumu v praxi. Môže ísť napr. o prípravu cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách. Podporu môže získať aj príprava a zavádzanie inovatívnych foriem podpory MSP v oblasti využívania výsledkov výskumu a vývoja, hlavne inovačné poukážky (vouchers) pre malé a stredné podniky.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby