Výška dotácie
max. 30 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Dotácie z ministerstiev
Špecifický cieľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Kód výzvy:

MinDOP/1/2021


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • a) obec, 
  • b) vyšší územný celok,  
  • c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom  je vyšší  územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne  prostredníctvom zriaďovateľa,

Oprávnené aktivity:

  • Stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej  infraštruktúry  – odstavných zariadení pre bicykle (napr. montážne práce spojené s ich  inštaláciou; inštalácia káblov elektrického vedenia, a iné), 
  • Vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k predmetnej cyklistickej infraštruktúre (stavebné práce), 
  • Doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre bicykle,
  • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe,
  • Spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby

Finančné podmienky:

  • Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 30 000 €
  • Celková alokácia výzvy: 750 000 €

Viac informácií

Grantové služby