Výška dotácie
25 000 € - 500 000 €
Miera dotácie
95 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Opatrenia  v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané v rodinnom prostredí, zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov ohrozujúcich psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby (prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť).

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby