Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
Uzavretá

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na rozvoj pohraničných regiónov Slovenska a Poľska.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby