Výška dotácie
1 000 € - 3 000 €
Miera dotácie
80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Verejný priestor a verejná infraštruktúra

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov, podporovať činností v oblasti regionálneho rozvoja zamerané na využitie a rozvinutie existujúceho rozvojového potenciálu, zmenšovanie regionálnych rozdielov a zlepšenie kvality života obyvateľov kraja.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby