Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
59
Plán obnovy

Učitelia pre 21. storočie (2023)

calendar
Od 12.9.2023
Do 30.11.2023
calendar
Od 12.9.2023
Do 30.11.2023

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania  a podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch

Oprávnené územie:

Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby