Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Učitelia pre 21. storočie (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania  a podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch

Oprávnené územie:

Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby