Výška dotácie
max. 1 500 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

SPPravmeTo (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Nadácia SPP
Špecifický cieľ: Nadácia SPP

Kód výzvy:

SPP4/2023


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia

  •  materské, základné a stredné školy, základné umelecké školy, obce a mestá, rodičovské združenia a občianske združenia s primárnym záujmom o vzdelávanie.

O programe:

  • Nadácia SPP ohlásila nový ročník svojho grantového programu SPPravmeTo 2023, s cieľom prerozdeliť až 100 tisíc eur na podporu vzdelávania detí na Slovensku. Hlavným zámerom programu je podporiť aktívne školské inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu detí a mládeže, bez ohľadu na to, či ide o formálne alebo neformálne vzdelávanie. Hlavným zámerom je zvýšiť kvalitu výučby v školách a mimoškolských krúžkoch. Organizácie majú možnosť prihlásiť svoje projekty do polnoci 8. októbra 2023, s maximálnou výškou podpory 1 500 eur na jeden projekt.
  •  Tento grantový program, tradičný projekt Nadácie SPP, už šiestykrát ponúka organizáciám príležitosť získať finančnú podporu na inovatívne vzdelávacie projekty. Podporuje aktivity zamerané na rozvoj životných zručností detí a mladých počas vyučovacieho procesu aj mimo neho a podporuje efektívnu spoluprácu medzi deťmi, rodičmi, učiteľmi a komunitou.
  • Projekty môžu podporovať zdravý životný štýl, podnecovať aktívne pohybové aktivity detí a mládeže, zabezpečovať učebné materiály alebo ponúkať projekty zážitkového vzdelávania
  • Každý subjekt môže predložiť iba jeden projekt, ktorý musí byť realizovaný na území Slovenska a musí byť ukončený najneskôr do 15. júna 2024. Žiadosti je možné predkladať online prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke: https://nadaciaspp.egrant.sk/. Uzávierka pre prijímanie žiadostí je stanovená na 8. októbra 2023 o 23:59. Nadácia SPP zverejní výsledky a podporené projekty 13. novembra 2023. 

Grantové služby