Výška dotácie
max. 3 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Spoločne pre región 2022

calendar
calendar

Podporované oblasti:

V programe Spoločne pre región sú podporované projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapájajú miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie nápadov a riešení.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby