Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
50% - 85%
Ostáva dní
Uzavretá

Rozvoj sociálnych služieb a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné podporiť rozvoj komunitnej starostlivosti rekonštrukciou a modernizáciou budov,  zakúpením materiálno-technického vybavenia alebo zvýšením energetickej efektívnosti budov. Oprávnené sú aj aktivity výstavby nových centier poskytujúcich sociálne služby.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby