Výška dotácie
max. 150 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov (2019)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni. Financovať je možné aj predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a prípravu na opätovné používanie.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Veľké podniky, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby