Výška dotácie
50 000 €- 200 000 €
Miera dotácie
95 %-100%
Ostáva dní
Uzavretá

Rozvoj miestnych iniciatív

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov prostredníctvom spoločného plánovania, stratégií a štúdií v pohraničnom regióne. Podporovaný je aj rozvoj inštitúcií verejnej správy a zlepšovanie organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej verejnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby