Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v BSK II.

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Podpora nových a začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom vypracovania štúdie uskutočnosteľnosti.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby