Rozvoj cestovného ruchu a turistickej infraštruktúry v pohraničnom regióne SK - CZ

Podporované oblasti:

Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu, prírodných a kultúrnych pamiatok a budovanie infraštruktúry v pohraničnom regióne Česka a Slovenska.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
INTERREG V-A SK-CZ/2021/13
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené aktivity:

 • rozvoj cestovného ruchu a tvorba komplexných produktov pre návštevníkov prostredníctvom vybudovania/rekonštrukcie cyklistických ciest a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne
 • podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu.
 • v rámci žiadostí o NFP sú vítané aktivity typu:
  • investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu
  • investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny)
  • budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne
  • spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • 1 890 000 €
  • minimálna výška príspevku: 200 000 €
  • maximálna výška príspevku nie je obmedzená

Viac informácií


Výška dotácie

min. 200 000 €

Miera podpory

max. 100 %


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Môže ísť napríklad o obnovu a rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií;&nb

Do podania žiadosti ostáva 24 dní - DO 27.12.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90% - 100%

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov.

Do podania žiadosti ostáva 28 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk