Výška dotácie
min. 200 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Rozvoj cestovného ruchu a turistickej infraštruktúry v pohraničnom regióne SK - CZ

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu, prírodných a kultúrnych pamiatok a budovanie infraštruktúry v pohraničnom regióne Česka a Slovenska.

Oprávnené územie:

Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené aktivity:

 • rozvoj cestovného ruchu a tvorba komplexných produktov pre návštevníkov prostredníctvom vybudovania/rekonštrukcie cyklistických ciest a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne
 • podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu.
 • v rámci žiadostí o NFP sú vítané aktivity typu:
  • investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu
  • investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny)
  • budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne
  • spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • 1 890 000 €
  • minimálna výška príspevku: 200 000 €
  • maximálna výška príspevku nie je obmedzená

Viac informácií

Grantové služby