Rozvoj cestovného ruchu a turistickej infraštruktúry v pohraničnom regióne SK - CZ

Podporované oblasti:

Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu, prírodných a kultúrnych pamiatok a budovanie infraštruktúry v pohraničnom regióne Česka a Slovenska.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
INTERREG V-A SK-CZ/2021/13
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené aktivity:

 • rozvoj cestovného ruchu a tvorba komplexných produktov pre návštevníkov prostredníctvom vybudovania/rekonštrukcie cyklistických ciest a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne
 • podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu.
 • v rámci žiadostí o NFP sú vítané aktivity typu:
  • investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu
  • investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny)
  • budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne
  • spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • 1 890 000 €
  • minimálna výška príspevku: 200 000 €
  • maximálna výška príspevku nie je obmedzená

Viac informácií


Výška dotácie

min. 200 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Od 10.6.2021

Do podania žiadosti ostáva

71 dní

-

DO 15.10.2021
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora inovácií a rozvoj podnikania 2. (2021)

Cieľom výzvy je podpora podnikov pri rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb a v inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení, procesov a pomoci starším a chorým osobám.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 60 dní - DO 4.10.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 45 - 90 %

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (2021)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Program LIFE 2021 - 2027

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk