Výška dotácie
max. 20 000 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá
Covid 19

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby