Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A

Program LIFE 2021 - 2027

calendar
Od 15.7.2021
Do vyčerpania financií
calendar
Od 15.7.2021
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Komunitárne programy Európskej komisie
Špecifický cieľ: Program LIFE

Kód výzvy:

LIFE2/2021


Ďalšie informácie:

Národným kontaktným bodom pre tento program je Ministerstvo životného prostredia SR.

Oprávnení žiadatelia:

 • malé a stredné podniky
 • veľké podniky
 • štátny sektor
 • neziskové organizácie
 • samosprávy

Podporgramy:

Program LIFE 2021-2027 sa člení nasledovne:

 • 1. oblasť „Životné prostredie“, ktorá zahŕňa:
  • a) podprogram „Príroda a biodiverzita“;
  • b) podprogram „Obehové hospodárstvo a kvalita života“
 • 2. oblasť „Opatrenia v oblasti klímy“, ktorá zahŕňa:
  • a) podprogram „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy“; ňb) podprogram „Prechod na čistú energiu“

Indikatívna alokácia:

 • Celkový rozpočet EK pre program LIFE v programovom období 2021 – 2027 predstavuje 5 432 000 000 EUR.
 • Miera spolufinancovania projektov zo zdrojov EÚ je vo výške max. 60% pre štandardné projekty (standard action projects SAPs) v rámci podprogramu Príroda a Biodiverzita, Obehové hospodárstvo a kvalita života, Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a max. 95% pre koordinačné a podporné aktivity (other action grants - v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu).

Harmonogram uzávierky výzvy:

 • Závisí od konkrétneho podprogramu

Viac informácií

Grantové služby