Výška dotácie
max.2 mil. €
Miera dotácie
90 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Predmetom podpory budú opatrenia ako napr.: zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia; zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb alebo vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop).

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby